Članak o našem prvom predsjedniku prof. Vukasoviću, Prameň 2/2021

U časopisu Prameň br. 2/2021 Prameň – Savez Slovaka Hrvatske, kulturno društveni časopis Slovaka u Hrvatskoj u izdanju Saveza Slovaka Hrvatske objavljen je članak o našem prvom predsjedniku prof. Vukasoviću.

Kliknite ovdje za pregled članak u časopisu Prameň 2/2021 (PDF dokument, 12 i 13 str)

In memoriam – Ante Vukasović (1929 – 2021)

Dňa 26. januára 2021 nám v 93. roku života odišiel navždy prof. dr. sc. Ante Vukasović, chorvátsky pedagóg, univerzitný profesor, vedec, výskumník, kultúrny a verejný činiteľ a v neposlednom rade zakladajúci člen a prvý predseda Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe.
Ante Vukasović sa narodil 9. januára 1929 v Osijeku. Ranné detstvo a chlapectvo prežil s rodičmi v Dalmácii, v kraji svojich predkov, v osade Kučići neďaleko Omiša. Vyštudoval pedagogiku na Filozofickej fakulte v Záhrebe, kde absolvoval aj svoje doktorandské štúdium. Pedagogiku prijal ako svoje životné poslanie a v zamestnaní si prešiel všetkými úrovňami vzdelávaco-výchovného systému, ako učiteľ na Základnej škole v Šestanovci, stredoškolský profesor na Učiteľskej akadémii v Osijeku, riaditeľ Pedagogického centra v Osijeku a vysokoškolský profesor na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe (1960 – asistent, 1966 – docent, 1973 – mimoriadny profesor, 1978 – riadny vysokoškolský profesor a 1979 – vedecký konzultant). Bol tiež vedúcim Inštitútu a Ústavu pre pedagogiku Filozofickej fakulty, vedúcim podiplomového štúdia, riaditeľom Centra pedagogického vzdelávania a výskumu v Záhrebe, predsedom Chorvátskej jednoty výskumných organizácií pre pedagogické vedy, vedeckým vedúcim medziuniverzitnej spolupráce na poli výchovy s niekoľkými zahraničnými univerzitami. Skúmal teóriu a filozofiu výchovy, pedagogickú teológiu a axiológiu, systém a štruktúru pedagogických vied, fenomén výchovy, základné oblasti výchovy, obzvlášť problémy morálnej, intelektuálnej a pracovnej výchovy, podstatu, štruktúru a metodiku procesu výchovy.

Plodom tejto práce je 27 kníh, v ktorých sú výsledky týchto výskumov zaznamenané. Správy o výsledkoch výskumov boli obsahom mnohých rozpráv v zborníkoch, časopiseckých článkov, referátov na kongresoch a ďalších vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Bibliografia jeho prác dokazuje impozantný opus, ktorému patrí významné miesto v histórii chorvátskej náuky o výchove. S desiatkami kníh, stovkami vedeckých prác je najplodnejším pedagogickým literátom v Chorvátsku.

Ako človek a verejný činiteľ sa zasadzoval za demokratické a dôstojné medziľudské vzťahy, duchovnú obnovu, morálne a výchovne hodnoty, nastolenie morálky, etických, duchovných a všeľudských hodnôt a ľudskej dôstojnosti. Veľmi angažovane a vlastenecky bránil chorvátsku slobodu, národnú dôstojnosť, štátnu samostatnosť, suverenitu a záujmy chorvátskeho národa. Za tieto zásluhy ho prvý chorvátsky prezident Franjo Tuđman odmenil Pamätnicou vlasteneckej vojny a Radom Danice chorvátskej s podobizňou Antuna Radića (1996).
Bol iniciátorom založenia a dlhoročným predsedom Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva. Pod jeho vedením získala táto spoločnosť hrdý prívlastok najaktívnejšieho spolku priateľstva v Chorvátsku. Zaslúžil sa o vydanie desiatich kníh venovaných priateľstvu. Päť z nich sám napísal a zaradil sa tak medzi významných staviteľov mostov chorvátsko-slovenského priateľstva a priateľstva medzi národmi. Bol vyhlásený za doživotného čestného predsedu Spoločnosti a z rúk prezidenta Slovenskej republiky prevzal vysoké štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža Slovenskej republiky.

Profesora Vukasovića som mal prvýkrát príležitosť stretnúť v júni roku 1997 ako študent chorvátskeho jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave počas jednej z mnohých ciest na Slovensko, ktoré Spoločnosť v tom čase organizovala. Táto bola venovaná Chorvátskym dňom na Slovensku, pričom sa Spoločnosť a jej predseda nezabudli zastaviť na krátko ale podnetnom stretnutí na fakulte so študentami kroatistiky a odovzdať im knižné dary.

Ďalšie stretnutie s pánom profesorom, už v roku 2004, v mojom novom pôsobisku v Záhrebe. Podujatie v organizácii Spoločnosti v jej sídle na Mesničkej ulici, jedno z mnohých, ktoré v tom čase Spoločnosť organizovala, venované spisovateľovi Jánovi Tužinskému. Po podujatí nasledoval malý večierok s občerstvením pre účastníkov podujatia, na ktorom som sa v srdečnom rozhovore mal možnosť osobne bližšie zoznámiť so sympatickým profesorom a jeho nemenej sympatickou manželkou Nadou. Dodnes sa pamätám na úprimné vyznanie pána profesora, keď som sa ho spýtal na pôvod jeho afinity k Slovensku a Slovákom, aj ako sa zaujímal o dôvod mojej prítomnosti v Záhrebe. Zrejme aj preto, že celý život zasvätil práci pre mladých ľudí, mal profesor v sebe kúsok večnej mladosti, takže ste pri rozhovore s ním nemali pocit, že musíte prekonávať rozdiel medzi generáciami a kultúrami…
Neskôr, už ako člen Spoločnosti a jej predsedníctva, som dostal šancu spolupodieľať sa skromnou mierou na vydaní jeho publikácii v edícii Spoločnosti: Naših prvih 12 godina / Našich prvých 12 rokov (2005), Ján Amos Komenský i Hrvati (2007) a Prinosi građenju mostova hrvatsko-slovačkoga prijateljstva / Príspevok k budovaniu mostov chorvátsko-slovenského priateľstva (2008).

Týmito vydaniami a všetkým, čo ako predseda našej Spoločnosti vykonal, otvoril profesor Vukasović novú kapitolu vzťahov medzi chorvátskym a slovenským národom, a zároveň ich ako celok pozdvihol na vyššiu úroveň. A hoci nás navždy opustil, jeho nadčasový odkaz, viera v moc poznania a jeho odovzdávania mladým, ako aj usilovná práca pre porozumenie medzi ľuďmi a národmi, tu po ňom zostanú naveky. Česť jeho pamiatke!

Autor članka: Martin Machata