Statut

STATUT
DRUŠTVA HRVATSKO-SLOVAČKOGA PRIJATELJSTVA ZAGREB

ZAGREB, 1997

Na temelju članka 11. i 37. Zakona o udrugama (Narodne novine, br.70/1997.) na Skupštini Društva hrvatsko-slovačkoga prijateljstva-Zagreb, održanoj 8.prosinca 1997.godine, prihvaćen je ovaj, s tim Zakonom usuglašeni,

STATUT
DRUŠTVA HRVATSKO-SLOVAČKOGA PRIJATELJSTVA ZAGREB

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Naziv udruge je: Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva-Zagreb (u daljnjem tekstu Društvo) udruga je građana sa svojstvom pravne osobe, koja djeluje na području Republike Hrvatske. Uz naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu Društvo će, prema čl.12., st.2. Zakona o udrugama, koristiti i naziv na slovačkom jeziku: Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva-Záhreb. Sjedište Društva je u Zagrebu, Mesnička 2/I. Društvo se može udružiti sa srodnim društvima u savez ili neki sličan oblik povezivanja.

Članak 2.

Društvo može imati ogranke na čitavom području Republike Hrvatske, koje na njihovu inicijativu odobrava Predsjedništvo, a osnivanje verificira Skupština Društva. Ogranci se mogu osnivati pod uvjetom da ogranak broji najmanje 10 članova. Pri osnivanju ogranka bira se predsjednik, dopredsjednik, tajnik i odbor ogranka od 5-7 članova. Ogranci djeluju prema svojim poslovnicima, koji moraju biti usuglašeni sa Statutom Društva, i nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 3.

Društvo predstavlja i zastupa Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik ili jedan od članova Predsjedništva kojega ono odredi. Ogranak Društva predstavlja i zastupa Predsjednik ogranka, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik kojega imenuje Odbor ogranka.

Članak 4.

Društvo ima pečat okruglog i četvrtastog oblika. Pečat je okomitom crtom podijeljen na lijevu i desnu polovicu. Na lijevoj je povijesni hrvatski grb i, uz rub polukruga, tekst: Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva-Zagreb, a na desnoj polovici je križ s jednim okomitim i dva horizontalna kraka, što je znak Matice slovačke i sastavni dio slovačkoga grba, a uz rub polukruga, tekst: Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva-Záhreb. Ogranak Društva ima pečat istog oblika s istim tekstom i naznakom ogranka i njegova sjedišta. Znak Društva sadrži dijelove hrvatskoga i slovačkoga grba, što se nalaze u pečatu, i zastava.

Članak 5.

Rad Društva je javan. Javnost se ostvaruje javnim pristupom Skupštini i sjednicama Predsjedništva te pisanim obaviještavanjem članstva, tiska i drugih medija.

II. CILJ, ZADAĆE I PODRUČJA DJELATNOSTI

Članak 6.

Cilj Društva je njegovanje hrvatsko-slovačkoga prijateljstva. Zadaće su poticanje i unapređivanje prijateljstva i suradnje između Republike Hrvatske i Slovačke Republike na kulturnom, gospodarskom, prosvjetnom, znanstvenom, tehničkom, informacijskom, strukovnom, socijalnom, humanitarnom, ekološkom, etničkom, nacionalnom, političkom, trgovačkom, turističkom, športskom i drugim područjima, zacrtanim Programskim osnovama Društva. U tu svrhu Društvo može predlagati vladinim i nevladinim tijelima obiju zemalja podneske, peticije i inicijalne prijedloge.

Članak 7.

Radi ostvarivanja cilja i zadaća Društvo se može baviti sljedećim djelatnostima:
Izdavanjem knjiga, brošura i drugih publikacija: albuma, plakata, kalendara,
razglednica, bedževa, ploča, audio i video kazeta i sl.;
scensko-glazbenom djelatnošću; kulturnim i umjetničkim djelatnostima na polju književnosti, prevodilaštva, likovne,
primijenjene i druge umjetničke djelatnosti;
odgajanjem i obrazovanjem, stručnim usavršavanjem, stjecanjem posebnih
znanja i umijeća, učenjem jezika za svoje članove;
poticanjem marketinške, propagandne, ekološke, turističke, trgovačke, športske i
drugih djelatnosti kojima se postižu svrha i zadaće iz ovoga Statuta.

III. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 8.

Imovinu Društva čine:
članarina i upisnina, prinosi od darova, priloga, donacija i sponzorstva, prihodi od imovine i prava, prihodi od djelatnosti Društva.

Društvo ima žiro-račun. Iznos upisnine i iznos godišnje članarine određuje Predsjedništvo, koje ustanovljuje način i rok uplate.

Članak 9.

Imovinu Društva raspoređuje Skupština, na prijedlog Predsjedništva, planom za svaku kalendarsku godinu. Imovinom Društva raspolaže i upravlja Predsjedništvo u suglasju sa ovim Statutom, svojim Poslovnikom i važećim propisima, a naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Predsjednik Društva. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruje svrha i zadaće utvrđeni ovim Statutom.

IV. ČLANOVI DRUŠTVA

Članak 10.

Članovi Društva mogu biti poslovno sposobne fizičke i pravne osobe. Članovi su redovni i počasni. Redovni član Društva može biti svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i poslovno sposobni strani državljani, koji prihvaćaju cilj, zadaće i Statut Društva. Član Društva postaje se na temelju pismenog zahtjeva (pristupnice) kandidata, o čemu odlučuje Predsjedništvo. Počasne članove Društva predlaže Predsjedništvo, proglašuje ih Skupština Društva, a mogu biti fizičke pravne osobe s posebnim zaslugama u ostvarivanju cilja i zadaća Društva te državljani drugih zemalja pod istim uvjetima. Predstavnika pravne osobe u udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Društvo može imati i prijatelje Društva. Prijatelji Društva mogu biti fizičke i pravne osobe koje žele surađivati na ostvarivanju zadaća Društva. Prijatelji Društva nemaju pravo odlučivanja. Društvo vodi popis svojih članova.

Članak 11.

Članovi Društva imaju pravo:
sudjelovati u radu Društva, birati i biti birani u sva tijela Društva, sudjelovati u svim djelatnostima Društva i koristiti njegove usluge i imovinu.
Članovi su dužni:
poštovati Statut i obavljati zadaće preuzete od strane Društva, plaćati članarinu.

Članak 12.

Članstvo u Društvu prestaje istupanjem, brisanjem, isključenjem ili smrću. Članstvo prestaje istupanjem kada član pismeno obavijesti Predsjedništvo Društva da želi istupiti iz Društva. Ako član Društva dvije godine za redom ne plati članarinu, Predsjedništvo donosi odluku o brisanju toga člana iz članstva Društva. Predsjedništvo donosi odluku o isključenju člana Društva kada on:
krši Statut Društva, nanosi štetu ugledu Društva.
Protiv odluke Predsjedništva o isključenju, član može podnijeti žalbu Skupštini Društva u roku od petnaest dana od pismene dostave takve odluke. Odluka Skupštine Društva je konačna.

V. USTROJSTVO DRUŠTVA

Članak 13.

Tijela Društva su:
Skupština, Predsjedništvo, Predsjednik, Nadzorni odbor.

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi Društva. Skupština odlučuje o:
Statutu Društva, njegovim izmjenama i dopunama, usvajanju završnog računa i financijskom planu, godišnjem izvješću Predsjedništva i Nadzornog odbora, programskim osnovama i planu rada Društva, izboru i opozivu Predsjednika, dva dopredsjednika, tajnika te članova
Predsjedništva i Nadzornog odbora,
primanju počasnih članova, imovini, dodjeli nagrada i priznanja.
Skupština odlučuje o svome radu, o prestanku rada Društva i donosi druge odluke u suglasju s važećim propisima i Poslovnikom.

Članak 15.

Redovna skupština sastaje se jedanput godišnje, a izvanredna po potrebi. Skupštinu saziva Predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od dopredsjednika ili član Predsjedništva kojega ono odredi. Skupština se može sazvati na zahtjev petine članova Društva te na prijedlog Nadzornog odbora. Ona može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje jedna polovica njezinih članova, a odluke su joj pravovaljane ako je za njih glasala natpolovična većina nazočnih članova. Ukoliko Skupštini u zakazano vrijeme nije nazočila najmanje polovica članova Društva, odgodit će se za pola sata, a nakon toga će se održati, ako je nazočna najmanje petina članova Društva. U tom slučaju se pravovaljane odluke donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

Članak 16.

Predsjedništvo upravlja radom Društva u vremenu između dvije Skupštine, a posebice:
donosi Poslovnik o svome radu i o radu sekcija, odjela i drugih oblika djelovanja
Društva,
provodi odluke Skupštine, utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu, razmatra prijedloge ogranaka, sekcija i članstva, odlučuje o prestanku članstva, predlaže počasne članove Društva, prima prijatelje Društva, donosi odluke o svim organizacijskim oblicima djelovanja Društva i posebnim
odlukama regulira njihov rad,
imenuje rizničara Društva, imenuje voditelje sekcija i drugih oblika djelatnosti Društva, obavlja potrebne tekuće poslove, obavlja i druge poslove što proizlaze iz svrhe i zadaća Društva.

Članak 17.

Predsjedništvo ima 7-13 članova koje bira Skupština, a čine ga predsjednik, dva dopredsjednika, tajnik i 3-9 članova. Svi članovi Predsjedništva biraju se na vrijeme od dvije godine s mogućnošću ponovnoga izbora. U slučaju da zbog odlaska ili neaktivnosti Predsjedništvo napuste do jedne trećine članova, Predsjedništvo može kooptirati nove članove iz redova redovitih članova Društva. Takvu odluku verificira skupština Društva na sljedećem zasjedanju.

Članak 18.

Predsjedništvo je tijelo koje zajednički, i svaki njegov član posebno,odgovara za svoj rad Skupštini Društva. Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik, dopredsjednici ili suglasno tri člana Predsjedništva. Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluka je pravovaljana ako za nju glasuje natpolovična većina nazočnih članova. Prijedlozi Predsjedništva koji se prosljeđuju Skupštini utvrđuju se natpolovičnom većinom članova Predsjedništva.

Članak 19.

Predsjednik Društva:
predstavlja i zastupa Društvo, vodi sjednice Skupštine Društva i Predsjedništva, obavlja nadzor nad financijskim poslovanjem, izvršava odluke Predsjedništva, obavlja i druge poslove prema Statutu i Poslovniku Predsjedništva.
Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje jedan od dopredsjednika ili jedan od članova kojega odredi Predsjedništvo.

Članak 20.

Tajnik Društva:
priprema sjednice Skupštine i Predsjedništva, koordinira rad ogranaka, sekcija i drugih oblika djelovanja, vodi brigu o tekućem poslovanju, vodi administraciju Društva i materijalno-financijsko poslovanje.

Članak 21.

Nadzorni odbor čine tri člana i jedan zamjenik, koje bira Skupština na vrijeme od dvije godine. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Društva. Nadzorni odbor:
nadzire primjenu Statuta, nadzire materijalno-financijsko poslovanje i podnosi Skupštini izvješće o svome radu i radu Društva.
Radom Nadzornog odbora rukovodi njegov predsjednik kojega bira odbor iz svojih redova. Predsjednik saziva sjednice Nadzornog odbora i brine o njegovu radu.

Članak 22.

Skupština Društva može opozvati članove tijela Društva u slučaju ako ne izvršavaju savjesno i odgovorno povjerene obveze. Ako razrješava cijelo tijelo tada bira novo tijelo na novi mandat, a ako razrješava pojedinoga člana, bira novoga na vrijeme do isteka mandata tijela u koje je biran. Isto se odnosi i u slučaju da članovi tijela daju ostavku.

VI. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 23.

Skupština, na prijedlog Predsjedništva, može dodijeliti priznanje, plaketu ili povelju pojedincima ili ustanovama za njihove posebne zasluge za rad i promicanje interesa Društva. Oblik i sadržaj priznanja, plakete i povelje određuje se posebnim aktom Skupštine.

VII. PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 24.

Društvo prestaje radom kada o tomu odluči Skupština ili ako se steknu zakonske pretpostavke za prestanak rada Društva. U slučaju prestanka rada Društva sva imovina i prava pripadaju pravnom nasljedniku Društva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Obvezatno tumačenje ovoga Statuta daje Skupština, a po njezinom općem ovlaštenju Predsjedništvo Društva.

Članak 26.

Ovaj je Statut prihvaćen na Skupštini održanoj 8. prosinca 1997. godine i stupa na snagu odmah. Ovjereno pečatom

Predsjednik Društva vr.
Društva hrvatsko-slovačkoga prijateljstva Zagreb

prof.dr.sc. Ante Vukasović
Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva Záhreb

MINISTARSTVO UPRAVE OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA.
Ovjereno pečatom:
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UPRAVE-ZAGREB

Broj rješenja:
KLASA: UP/I230-02/98-01/616
URBROJ: 515-02-02/8-98-2 od 7.5.1998.

POMOĆNIK MINISTRA vr.
Antun Palarić